Archive for November 23rd, 2018

 
 • บริษัทร้าง เพราะไม่ยื่นงบการเงิน

  บริษัทร้าง คืออะไร บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้ประกอบการติดต่อกันหลายปี ไม่ได้ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒน์ฯ ติดต่อกันเกิน 3 ปี ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ไม่ยื่นรายงานการชำระบัญชี และจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 3 ปี นับแต่ วันรับจดทะเบียนเลิก   นายทะเบียนมีอำนาจดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท   >>>>>> ทำให้สิ้นสภาพนิติบุคคล กลายเป็น “บริษัทร้าง” ____________________ ผลกระทบจากการเป็น บริษัทร้าง สิ้นสภาพเป็นนิติบุคคล ความรับผิดของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ทุกๆ คนยังคงมีอยู่ เสมือนว่าห้างฯ […]

   
 •  
 • มีบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (บริษัทเปล่า) ต้องทำอย่างไร

  มีคำถามจากผู้ประกอบการที่รับทำบัญชีมาว่าหากมีบริษัทแล้วไม่ดำเนินการ ควรปิดดีหรือไม่ ทางสำนักงานบัญชีของเราขอให้คำตอบ ดังนี้ค่ะ ทางเลือกที่ 1 : เปิดบริษัทต่อไป แต่ต้องทำบัญชีและส่งรายงานทุกปี แม้ว่าจะไม่มีรายการใดๆเกิดขึ้นเลยก็ตาม สิ่งที่ต้องจ่ายทุกปี คือ ค่าทำบัญชี และค่าตรวจสอบบัญชี ประมาณปีละ 3,000 – 20,000 บาท ทางเลือกที่ 2 : ปิดบริษัทไปเลย ถ้าเปิดไว้แล้วไม่มีประโยชน์ใดๆ และไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายทางบัญชีรายปี ก็แนะนำให้จดทะเบียนปิดบริษัทดีกว่าคะ โดยจ้างสำนักงานบัญชีดำเนินการปิดบริษัทให้ มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 10,000 – […]

   
 •