Archive for October, 2018

 
  • มาจัดทำบัญชีเพื่อการบริหารกันดีกว่า

    จัดทำบัญชีเพื่อการบริหารกันดีกว่า ประโยชน์ของการทำบัญชี พอจำแนกให้เห็นภาพเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ จำเป็นจะต้องทำบัญชีตาม พรบ. การบัญชี 2543 หากไม่ทำบัญชี ถือว่าผิดกฎหมาย เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ (ทราบกำไร-ขาดทุน) เพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินของกิจการ (ทรัพย์สิน หนี้สิน แหล่งที่มาของเงินทุน เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนกิจการในอนาคต เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นสำหรับการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นข้อมูลที่ช่วงชี้จุดบกพร่องของกระบวนการทำงาน หรือจุดรั่วไหลของเงิน การรู้ข้อมูลทางบัญชีเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เจ้าของกิจการจัดการปัญหาการเงินของกิจการได้ การทำบัญชีเพื่อการบริหารต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้บริหารกิจการต้องมีทัศนคติที่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ต่อการจัดทำบัญชี จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี (จัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ) เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง จัดทำบัญชีชุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินสะท้อนภาพความเป็นจริงของกิจการ และประหยัดต้นทุนจากการถูกสรรพากรตรวจสอบภาษี […]

     
  •