บริษัทร้าง คืออะไร

 • บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้ประกอบการติดต่อกันหลายปี
 • ไม่ได้ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒน์ฯ ติดต่อกันเกิน 3 ปี
 • ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ไม่ยื่นรายงานการชำระบัญชี และจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 3 ปี นับแต่ วันรับจดทะเบียนเลิก

 

นายทะเบียนมีอำนาจดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท   >>>>>> ทำให้สิ้นสภาพนิติบุคคล กลายเป็น บริษัทร้าง

____________________

ผลกระทบจากการเป็น บริษัทร้าง

 • สิ้นสภาพเป็นนิติบุคคล
 • ความรับผิดของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ทุกๆ คนยังคงมีอยู่ เสมือนว่าห้างฯ และบริษัทยังไม่ได้เลิก
 • เจ้าหนี้ (รวมถึงกรมสรรพากร) มีสิทธิเรียกร้องหนี้ได้อยู่
 • ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ รวมถึงไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือรับโอนผลประโยชน์ใดๆได้
 • กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ของบริษัทร้าง ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

____________________

แก้ไขสถานะร้าง ทำได้อย่างไรบ้าง

 1. จ้างทนายไปดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัทกลับเข้าสู่ทะเบียน
 2. ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัทกลับเข้าสู่ทะเบียน
 3. ผู้ร้องขอคัดสำเนาคำสั่งศาล(ที่เจ้าหน้าที่ศาลได้รับรองความถูกต้องแล้ว) และทำหนังสือแจ้งนายทะเบียน
 4. นายทะเบียนดำเนินการออกคำสั่งกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน และแก้ไขข้อมูลรายการทะเบียนในหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

____________________

ขั้นตอนหลังจากกลับคืนสู่ทะเบียนแล้ว

 1. ติดต่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินย้อนหลัง
 2. นำส่งงบการเงิน พร้อมทั้งเสียค่าปรับแก่กรมพัฒน์ฯ
 3. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีย้อนหลังกับกรมสรรพากรให้เรียบร้อย
 4. แจ้งเลิกบริษัท และดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามกำหนด

 

+++จะเห็นได้ว่าการเป็นบริษัทร้างมีแต่ผลเสียกับเสียดังนั้นอย่าลืมยื่นงบการเงินกันนะคะ+++

>> ตรวจสอบข้อมูลปีงบการเงินที่ได้ยื่นจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ >> คลิ๊ก