กำไรขั้นต้นคืออะไร (Gross Profit)

กำไรขั้นต้น (GP) = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขายและบริการ

อัตรากำไรขั้นต้น (%GP)     =    ( กำไรขั้นต้น/ยอดขาย )   x      100%

อัตรากำไรขั้นต้นสำคัญอย่างไร

  • ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ และความสามารถในการทำกำไร
  • สะท้อนความสามารถของกิจการในการควบคุมต้นทุน และประสิทธิภาพในการกำหนดราคาขาย
  • อัตราส่วนกำไรขั้นต้นมีค่ามาก จะแสดงว่ากิจการสามารถทำกำไรได้ดี ลงทุนน้อยแต่ได้ผลกำไรมาก และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี
  • อัตราส่วนกำไรขั้นต้นมีค่าน้อย จะแสดงว่ากิจการทำกำไรได้ไม่ดีเท่าที่ควร ลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรน้อย อาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี หรืออาจเป็นเพราะว่าในอุสาหกรรมที่กิจการนั้นๆ ทำอยู่มีคู่แข่งมากจึงทำให้ไม่สามารถตั้งราคาเพื่อทำกำไรได้ดี ทั้งนี้ บางอุตสาหกรรมอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่น้อยอาจถือเป็นเรื่องปกติ เช่น สินค้าที่ราคาอ้างอิงตาม demand supply เช่น ทอง น้ำมัน อัญมณี โลหะมีค่าต่างๆ พืชผลทางการเกษตร
  • ผู้ลงทุนสามารถนำอัตรากำไรนี้ไปเปรียบเทียบกับกิจการคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละกิจการ หากกิจการทำอัตรากำไรได้ดีกว่าแสดงว่ากิจการนั้นๆมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีกว่า (มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า)
  • สามารถใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในปัจจุบันกับผลงานในอดีตได้
  • สามารถใช้เปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของสินค้าและบริการแต่ละชนิดที่กิจการมีอยู่ โดยการคำนวณหากำไรขั้นต้นรายชนิดของสินค้าและบริการ เพื่อดูว่าสินค้าหรือบริการใดทำกำไรได้ดี และดูว่าควรยกเลิกสินค้าและบริการประเภทใด

แต่ละธุรกิจควรมีกำไรขั้นต้นเท่าไหร่

กิจการทั่วไป ประมาณ 30%

ธุรกิจซื้อมาขายไป ประมาณ 15%-20%

ตัวแทนขายหรือผู้ค้าปลีก ประมาณ 20%-30%

ค้าปลีกน้ำมัน ประมาณ 10%

อสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 30%

ค้าขายสินค้าทางการเกษตร ประมาณ 5%

 

หมายเหตุ

  • อัตรากำไรข้างต้นเป็นตัวอย่างโดยประมาณ ซึ่งกิจการที่ทำธุรกิจข้างต้นสามารถมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างไปจากด้านบนได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายในกิจการ
  • ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คลังข้อมูลธุรกิจ)