รับทำบัญชี และให้บริการด้านภาษีอากร

บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับทำบัญชีให้กับลูกค้าหลายราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวไทย หรือลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 9 ปี  ตลอดระยะเวลาของการรับทำบัญชี และให้บริการด้านภาษีของบริษัท ไม่มีลูกค้ารายใดที่โดนสรรพากรประเมินภาษีเพิ่มเติมที่เกิดจากการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากเรื่องการทำบัญชีแล้วนั้น บริษัทยังเชี่ยวชาญในเรื่องของการนำส่งภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีให้กับลูกค้าหลายราย เพราะทางบริษัทเชื่อว่าบัญชีและภาษีเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับทำบัญชี ได้แก่ ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจผลิต, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น

การทำบัญชี และภาษีธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีความต้องการมากขึ้น เนื่องด้วยหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษี และหน่วยงานอื่นของทางภาครัฐมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งอาจจะยากที่จะได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บภาษีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เราจึงเล็งเห็นว่าการบัญชี และภาษีธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านบัญชี และบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริการของเรา

บริการประจำเดือน

ด้านการบันทึกบัญชี

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ – ขาย, รับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และเก็บเอกสารของทะเบียนทรัพย์สินแยกจากรายการอื่น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
 • บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร
 • จัดทำสต็อคสินค้า (สำหรับธุรกิจที่ไม่จัดทำสต็อคภายในหรือมีสต็อคภายในแต่ไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการทางบัญชี)
 • ปิดงบและจัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน
 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงินและอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราห์วางแผนการดำเนินงาน และยื่นส่งหน่วยงานราชการต่างๆ

ด้านการยื่นแบบภาษี

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 1 ,3, 53)
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30, ภ.พ. 36)
 • บริการจัดทำภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

บริการประจำปี

ด้านการบันทึกบัญชี

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

ด้านการยื่นแบบภาษี

 • จัดทำสรุปเงินเดือนและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • จัดทำงบประมาณครึ่งปีและยื่นนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการ

บริการรับทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท

บริการรับทำบัญชีรายปี เริ่มต้นที่ 6,000 บาท

(หมายเหตุ : อัตราค่าบริการพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ)