ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจ การจัดระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลทางบัญชีเริ่มตั้งแต่การออกแบบฟอร์มเอกสาร การบันทึกบัญชี การแยกประเภทข้อมูล และการจัดทำรายงานต่างๆ สามารถที่จะสอบทานถึงที่มาที่ไปของแต่ละรายการ ซึ่งจะทำให้โอกาสในการเกิดการทุจริตนั้นสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชียังสามารถนำมาวิเคราะห์ให้ธุรกิจ สามารถที่จะวางแผนทางธุรกิจ เพื่อหาจุดบกพร่องเตรียมแผนกลยุทธ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

บริการของเรา

  • บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  • บริการวางระบบและดูแล ระบบ การซื้อ การขาย การผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้น 10,000 บาท