การตรวจสอบบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเรา การบริการตรวจสอบบัญชีของเราเน้นในเรื่องของความเป็นอิสระขององค์กรธุรกิจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือระหว่างประเทศตามความเหมาะสมของรายงาน เหนือสิ่งอื่นใด เราสามารถแนะนำวิธีการปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีธุรกิจ และระบบการควบคุมภายใน หรือเน้นในส่วนของวิธีการในการกำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และแนะนำวิธีการปฏิบัติในการเพิ่มกำไรให้กับองค์กร เราพร้อมที่จะให้บริการการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ ห้างหุ้นส่วน, มูลนิธิ, บริษัทจำกัด ตลอดจนองค์กรทางสังคมตามกฏหมายไทยในรูปแบบต่างๆ

ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของประเทศ ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีทั้งงบกรเงินในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ จึงเชื่อได้ว่าระบบการตรวจสอบบัญชีย่อมมีคุณภาพ และเชื่อถือได้ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

ธุรกิจที่บริษัทเคยตรวจสอบ

  • รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจพลังงาน

บริการของเรา

  • บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) – โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
  • บริการตรวจสอบตามข้อตกลง (การตรวจสอบตามกฎหมาย และตรวจสอบงบการเงินที่ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล)
  • บริการตรวจสอบภายใน เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริการเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 4,500 บาท โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฎิบัติงานตรวจสอบ และความซับซ้อนของธุรกิจ