การประกันสังคมนั้นส่งเสริมให้พนักงานออมเงินในช่วงที่มีรายได้ และจะคืนเป็นค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกันในช่วงที่ขาดรายได้ ถือเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงของคนในสังคมร่วมกัน ช่วยกระจายรายได้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ธุรกิจควรให้ความสำคัญ และสนับสนุนการประกันสังคมให้แก่พนักงานเพื่อเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะดูแลพนักงานในกิจการของคุณ

บริการของเรา

  • บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
  • แนะนำเรื่องการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ
  • บริการยื่นแบบแสดงรายการการเข้าออกของพนักงาน
  • บริการจัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมทั้งรายเดือนและรายปี

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้น 5,000 บาท
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท