กฎหมาย สนุนสนุนสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ในปี 2561

ใครลังเล เรื่อง การจัดตั้งนิติบุคคล ลองอ่านโพสต์นี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะคะ

ด้านบุคคล ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล :

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับ เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้าให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้าที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ที่ได้ทำการโอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย :

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่เกิดจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบบัญชีที่ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทหรือห้างนิติบุคคล

โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีการจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 และ มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

*ได้ทราบดังนี้แล้ว หากใครเปลี่ยนใจ อยากจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องรับดำเนินการแล้วนะคะ เพราะเหลือเวลา อีกแค่เดือน เดียวเท่านั้นนะคะ